Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozvojové tímy I.

 

Plagat_propagacia-NP_RT

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v rámci Programu Slovensko 2021-2027

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/sk

 

Čo je to Rozvojový tím?

Nepriaznivá situácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít viedla k vzniku pilotného projektu Rozvojové tímy -  I. fáza, projektu strategického významu (NP RT I.), ktorý podporuje vzájomné učenie sa, desegregáciu a súdržnosť celej sídelnej komunity. Naša obec je jednou zo 60 zapojených obcí, kde sa NP RT I. realizuje.

Rozvojové tímy sú koordinované a metodicky usmerňované Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Realizácia projektu zahŕňa mäkké aktivity (najmä oblasť vzdelávania, bývania, zamestnanosti, boja s proti rómskym rasizmom) a rovnako tvrdé aktivity spojené s nevyhnutným infraštruktúrnymi investíciami (napr. výstavba a rekonštrukcia vodovodov, výdajných stojanov, vodných zdrojov a pod., budovanie stokových sietí a ČOV,  budovanie infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo).

V rámci NP RT I. nám záleží na tom, aby sme vytvorili podmienky pre obsadenie pracovných pozícii najmä miestnymi obyvateľmi z radov Rómov a nerómov. Pri výbere uchádzača na vybrané obsadzované pracovné pozície financované z NP RT I. (konkrétne pracovné pozície: Nene, Nenementorka, Rozvojový pracovník pre bývanie, Rozvojový pracovník pre mládež a Sociálny pracovník) sa aplikujú pravidlá preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov a uchádzačiek o túto pracovnú pozíciu.

Za hlavný cieľ projektu si kladieme integrovaný komplexný prístup so zameraním na zlepšovanie životných podmienok s dôrazom na charakter potrieb a špecifických problémov cieľovej skupiny v našej obci.

Za týmto účelom aj v našej obci vzniklo Centrum rozvojového tímu (CRT), ktoré pozostáva z týchto členov rozvojových tímov (RT):

 

Rozvojový pracovník plánovania:

Ing. Ľudmila Jakabová

Kľúčový člen RT, ktorý organizuje komunitné stretnutia tzv. komunitné fóra s cieľom identifikácie potrieb a problémov celej sídelnej komunitya pomenovanie priorít, ktoré sa budú v obci riešiť. Komunitné fóra sa budú uskutočňovať v primeranej intenzite, miere a rozsahu tak aby sa vytvoril všeobecný konsenzus v rámci Rozvojového plánu obce a jeho priebežné hodnotenie a prípadne aktualizácie (odporúča sa min. 4 komunitné fóra za 12 mesiacov). Takisto realizuje malé projekty v spolupráci s ostatnými RT na základe potrieb identifikovaných v rámci komunitných fór. S aktérmi miestnej samosprávy a členmi sídelnej komunity sa podieľa na vytvorení Rozvojového plánu komunity, v ktorom sa pomenujú oblasti zamerané na odstránenie identifikovaných problémov.Príprava, spracovanie a realizácia malých projektov – mikroprojektov (napr. Orange, OSF, Karpatská nadácia, Nadácia pre deti Slovenska, SLSP, Tatra banka atď.)Spolupráca s komisiami zriadenými pri obecnom zastupiteľstve najmä so sociálnou a bytovou komisiou. Administrovanie, sumarizovanie administratívnych výstupov pre Prijímateľa NP zastúpeného rozvojovým regionálnym koordinátorom.

 

Sociálny pracovník:

Mgr. Mária Čmilňáková

Poskytuje základne informácie v krízových situáciách a podpora pri zabezpečovaní sociálnej služby, pomoc pri riešení problémových záležitostí, vrátane koordinácie potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb
v záujme klienta a tiež poskytuje informácie o sociálnych službách, o základných právach a povinnostiach.

Nene:

Denisa Cinová

Irena Bezová

Pozícia Nene v sebe zahŕňa tak odborné skúsenosti ako aj znalosť života a obyvateľov v danej komunite. Hlavnou úlohou Nene je podpora zdravého vývinu detí a zvyšovanie rodičovských zručností. Nene navštevuje rodiny a pomáha rodičom a deťom uľahčiť prekovanie jazykových bariér, so starostlivosťou a s výchovou s cieľom zabezpečiť pripravenosť dieťaťa na škôlku, resp. školu najmä prostredníctvom hier a aktivít stimulujúcich rozvoj dieťaťa

Nenementorka:

Jana Vargušová

Prvý kontakt pre Nene.Podporuje, usmerňuje, dáva spätnú väzbu Nene v jej práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Konzultuje problémové situácie s príslušnými odborníkmi a spolupracuje s Nene pri kontaktovaní odborníkov podľa potreby (pediater, logopéd, psychológ, odborné a špeciálne lekárstvo...)Spolupracuje s inštitúciami v oblasti starostlivosti o rodinu (sociálna kuratela, včasná intervencia, jasle, materská škola, MNO), činnosť s rodinou, deťmi, matkami.

Rozvojový pracovník pre mládež:

Bc. Hana Hajdová 

Rozvojový pracovník pre mládežmapuje aktuálne potreby a problémy v živote mladých ľudí sídelnej komunity. Pripravuje a organizuje podujatia alebo programy pre mládež. Spolupracuje s učiteľmi základných a stredných škôl, ktoré navštevujú „jeho deti a mládež“. Podporuje možnosti ďalšieho vzdelávania v rodinách detí a mládeže.Poskytuje pomoc a podporu mladým ľuďom pri dokončení základného vzdelania pre mládež bez ukončeného vzdelania s cieľom ukončiť základné vzdelanie v 9. ročníku, prípravy na povolanie.V spolupráci s Rozvojovým pracovníkom pre plánovanie spracováva malé komunitné projekty podľa zadefinovaných potrieb mládeže na mimoškolské aktivity a následne ich zrealizovať.

Rozvojový pracovník pre bývanie:

Marcela Horvátová

Cieľom zavedenia pozície RPB v projekte je zlepšiť podmienky bývania prostredníctvom ním poskytovaných služieb, vybudovať a udržiavať spolunažívanie obyvateľov v susedstve a v rámci celej sídelnej komunity, zveľadiť a skrášľovať okolité prostredie pri obytných domoch, podpora v environmentálnej oblasti (čierne skládky, odpad, separácia, zeleň), zlepšiť platobnú disciplínu za riadne užívanie bytu a poskytovať podporu v pripojení domácnosti na verejnú kanalizáciu, verejný vodovod a plynofikáciu.

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo:

PaeDr. PhDr. Radoslav Micheľ, PhD

Sprostredkováva možnosti na zvyšovanie kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania (napr. rekvalifikačné kurzy, ukončenie základného vzdelania, výučný list a pod.). Aktivizuje a podporuje rozvoj zručností, ktoré klient  potrebuje na získanie zamestnania (napr. odpoveď na inzerát, telefonický kontakt so zamestnávateľom, zostavenie životopisu). Rovnako pomáha klientom pri prekonávaní prekážok, ktoré bránia (opätovnému) vstupu na trh práce (napr. zadlženosť a prebiehajúce exekúcie, rodinná situácia, psychologické dôsledky dlhodobej nezamestnanosti – nízke sebavedomie, úzkosť zo zmeny, nízka motivácia a pod.).

 

Kontakt: tel: 0918 864 358

Email: rplascov.obec@gmail.com

 

 

Plagát_NP_RT_I.__publicita_v_obciach