Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre rómsku osadu Lascov

GALÉRIA MAPA SÚBOR
Dátum: 27.01.2019
Autor: EWORKS.sk
Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre rómsku osadu Lascov

Predmetom predloženého projektu je zlepšenie prístupu a zásobovania obyvateľstva rómskej osady v obci Lascov pitnou vodou prostredníctvom vybudovania nového vodného zdroja vrátane technológie na úpravu vody, výstavby vodovodného potrubia, vybudovania dvoch výdajných miest/stojanov,
vrátane vybudovania potrebných odberných elektrických zariadení a rozvodov a tiež oplotenia nového
vodného zdroja.

Názov projektu: Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre rómsku osadu Lascov
Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Lascov
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ projektu: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Výška NFP: 46 455,00 EUR
Začiatok realizácie hlavných aktivít: 5/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 05/2020

lascov-loga-2

V obci Lascov nie je vybudovaný verejný vodovod ani splašková kanalizácia. V súčasnosti vodnými zdrojmi pre rómsku osadu sú zachytené pramene stekajúce vlastným spádom do vodojemu, z ktorého vyteká voda do zásobovacieho potrubia, ktoré je ukončené jedným výdajným stojanom zo záhradného ventilu. Tam si obyvatelia osady naberajú vodu, ktorá nespĺňa parametre pitnej vody. Okrem toho sa v osade nachádza studňa s nepitnou vodou. V súvislosti s nerovnomerným rozdelením atmosférických zrážok a nepriaznivými vplyvmi zmeny klímy, dlhodobo pretrvávajúceho sucha, dochádza k znižovaniu výdatnosti jestvujúcich záchytných prameňov a nedostatku vody. Týmto je výrazne komplikovaná hygienická situácia, keďže pri nedostatku vody je ju nutné dovážať cisternami vodu z 29 km
vzdialeného Bardejova.

Predmetom predloženého projektu je zlepšenie prístupu a zásobovania obyvateľstva rómskej osady v obci Lascov pitnou vodou prostredníctvom vybudovania nového vodného zdroja vrátane technológie na úpravu vody, výstavby vodovodného potrubia, vybudovania dvoch výdajných miest/stojanov, vrátane vybudovania potrebných odberných elektrických zariadení a rozvodov a tiež oplotenia nového
vodného zdroja. 

Hlavným cieľom projektu je podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode v prostredí segregovanej marginalizovanej rómskej komunity v obci Lascov. Projekt je v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ zlepšovaním technickej vybavenosti územia, zvyšuje šance obyvateľov na rozvoj ich potenciálu a plnohodnotné začlenenie na trh práce.

Špecifické ciele projektu:

  1. Vybudovať dlhodobo-udržateľný systém zásobovania rómskej osady v obci Lascov prostredníctvom nového vodného zdroja, vybudovaním vodovodu a 2 výdajných miest.
  2. Zabezpečiť rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
  3. Vyvolať a podporovať pozitívne zmeny v prostredí MRK jednak zlepšením dostupnosti základnej infraštruktúry slúžiacej na zásobovanie pitnou vodou, ale aj osvetovou a edukačnou činnosťou a každodennou prácou s príslušníkmi MRK a formami svojpomoci, motivácie i pozitívnych príkladov. 
  4. Zvýšiť zamestnanosť príslušníkov MRK z obce Lascov. 

Projekt sa realizuje za pomoci jednej hlavnej aktivity: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode.

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu:

P0156 Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu – 185

P0527 Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 1

Cieľovou skupinou projektu je 185 obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v obci Lascov. 

Úspešná realizácia projektu pozitívne ovplyvní život v obci Lascov. Primárnym výsledkom bude trvaloudržateľné zabezpečenie pitnej vody pre 185 obyvateľov rómskej osady v obci s následnými pozitívnymi vplyvmi na hygienu v rómskej osade a na zlepšenie zdravotného stavu príslušníkov MRK.

Po realizácii projektu budú príslušníci MRK mať celoročný prístup ku kvalitnej hygienicky nezávadnej pitnej vode. Okrem zlepšenia prístupu k pitnej vode prostredníctvom výdajných miest sa zlepšia aj podmienky pre legálnu výstavbu rodinných domov v tejto časti obce.

Dopadom projektu bude podpora integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, ako aj vyvolanie zmeny a jej podpora v rámci spoločenstva. Realizáciou projektu sa podporí sociálna inklúzia MRK, čím sa dosiahne zlepšenie postavenia rómskej komunity, zvýšenie jej záujmu o dianie v obci.

Prevádzkovateľom zdroja pitnej vody, verejného vodovodu a výdajných automatov bude obec Lascov, ktorá bude garantom dlhodobej prevádzkovej a technickej udržateľnosti výsledkov projektu.

www.minv.gov.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje“.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Plagát A3_úprava 4.2.2020 Veľkosť: 86.1 kB Formát: pdf Dátum: 5.2.2020
Miesto realizácie projektu

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.